Til andelseierne i Ryenbergveien Borettslag

Ordinær generalforsamling 2018

Det vises til borettslagslovens § 7­4: «Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp».

Ryenbergveien Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling mandag 29.april 2019

Generalforsamling

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 20.3.2019.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen

formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til styreleder i Ryenbergveien Borettslag

Kristen Thorsen
Valhallveien 6 B
0196 Oslo

styret@ryenbergveien.no

Hilsen
Ryenbergveien Borettslag

Styret  9.3.2017