Søknad om dyrehold

Undertegnede ……………………………. adresse …………………………… søker herved om rett til å holde

 

………………………..

 

Erklæring

Soknad_om_dyrehold

 

  1. Jeg er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område.
  2. Jeg forplikter meg til straks å fjerne ekskrementer som mitt husdyr måtte etterlate på eiendommen.
  3. Jeg påtar meg å holde dyret borte fra lekeplasser og sandkasser.
  4. Jeg erklærer meg ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade som mitt husdyr måtte påføre person eller eiendom, for eksempel oppskraping av dører og karmer, skader på blomster, planter, grøntanlegg m.v.
  5. Jeg er innforstått med at dyreholdet vil kunne bli til ulempe eller sjenanse for beboere. Dersom det fremsettes skriftlige berettigede klager over at dyreholdet sjenerer naboer gjennom lukt, bråk, etc. eller på annen måte er til ulempe, for eksempel gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, forplikter jeg meg til å fjerne dyret hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
  6. Jeg erklærer meg villig til å godta de endringer i dyreholdsbestemmelsene som generalforsamlingen/ styret vedtar.
  7. Denne erklæring betraktes som en del av ordensreglene. Brudd på erklæringen blir å betrakte som mislighold.

…………………., den ……./……………. Andelseiers underskrift: ………………………..

…………………., den ……/ ……………. Medeiers underskrift: …………………………..

 

Styrets tillatelse/avslag

 

  1. Styret gir tillatelse til å holde ………….. på de underskrevne vilkår.
  2. Styret avslår søknaden på grunn av …………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

………….., den ………../…………….   Styrets leder: ……………………………………..

 

Ryenbergveien Borettslag